ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

20-35 ਕੇਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ